شرکت در مسابقات فرهنگی هنری

بازدیدکنندگان محترم در صورت تمایل می توانید نسبت به تکمیل و ارسال فرم های ثبت نام در فعالیت های هنری جزیره کیش اقدام نمایید.